Pedagogika je vyučována v každém ročníku SOŠPg. V prvním a druhém  ročníku je vyučována  dvě vyučovací hodiny týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku je vyučována 3 hodiny týdně a její součástí jsou vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. Předmět přispívá k vyšší kultivaci osobností záků/-yň, vybavuje je vědomostmi a dovednostmi nezbytnými pro výkon jejich budoucího povolání, vytváří základ pedagogického myšlení budoucích pedagogických pracovníků, ovlivňuje jejich postoje a hodnotové orientace.